TOLGA PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ VVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak çalışanları, müşteri ve tedarikçileri, ziyaretçileri, ortakları, iş ortakları ve Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, işlenerek mevzuata uygun şekilde muhafaza edilmesi ve ilgililerin mevzuat kapsamında kullanabilecekleri haklarına dair 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca KVK Kanunu) gereği aydınlatılmaları için iş bu metin hazırlanmış bulunmaktadır. 

Şirket’e verilen kişisel bilgilerin işbu metinde yer verilen şart ve sınırlara bağlı kalınarak ve sayılan amaçlarla kaydedilebileceği, saklanabileceği, ggüncellenebileceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda sayılan kişi ve kurumlara aktarılabileceği hususu veri sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır. 

a-) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından doğrudan veri sahiplerinden, kişisel verilerinizin paylaşılmasına muvafakat ettiğiniz kaynaklardan veya veri sahibi tarafından alenileştirilen yerlerden sözlü, fiziksel veya elektronik olarak ve işbu yazı metninde belirtilmiş bulunan farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket ve çalışanların fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin sağlanması, İş Kanunu ve işçi ve ticarethanelerin işleyişine yönelik mevzuat gereklerinin karşılanması, işçilerin işe devam ve performanslarının mevzuat gereği kontrolü ve takibi, işverenin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

b-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin sağlanması, İş Kanunu ve işçi ve ticarethanelerin işleyişine yönelik mevzuat gereklerinin karşılanması, işçilerin işe devam ve performanslarının mevzuat gereği kontrolü ve takibi, Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ve bu amacın gerektirdiği ölçüde veri güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınarak ve mevzuat kapsamında gerektiği sürece saklanmakta, denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, doğrudan/dolaylı yurtiçindeki iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

c-) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklar 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca ve/veya mevzuat kapsamında bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Şirket tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte (bu tebliğin tadili veya mülga olması halinde, bu Tebliğin yerini alacak mevzuatta belirlenecek belgelerle birlikte) Şirket’a iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuz, Şirket’a yazılı olarak iletilmelidir. Bu çerçevede Şirket’a KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi; KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Ramazanoğlu Mah. Zengin Cad. Tolga Plastik No:33 Pendik/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya 

www.tolgaplastik.com internet adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.